جدیدترین مطالب - عکس/ بنر مغرضانه ستاد بزرگداشت جانباختگان زلزله

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

با اینکه تعداد کشته های مسکن مهر زلزله کرمانشاه انگشت شمار بوده ولی در بنر چاپ شده چهلمین روز جانباختگان زلزله توسط ستاد برگزاری، عکس مسکن مهر بعنوان نماد زلزله قرار داده شده است!

جدیدترین مطالب

با اینکه تعداد کشته های مسکن مهر زلزله کرمانشاه انگشت شمار بوده ولی در بنر چاپ شده چهلمین روز جانباختگان زلزله توسط ستاد برگزاری، عکس مسکن مهر بعنوان نماد زلزله قرار داده شده است!

جدیدترین مطالب - عکس/ بنر مغرضانه ستاد بزرگداشت جانباختگان زلزله

با اینکه تعداد کشته های مسکن مهر زلزله کرمانشاه انگشت شمار بوده ولی در بنر چاپ شده چهلمین روز جانباختگان زلزله توسط ستاد برگزاری، عکس مسکن مهر بعنوان نماد زلزله قرار داده شده است!

جدیدترین مطالب - عکس/ بنر مغرضانه ستاد بزرگداشت جانباختگان زلزله

با اینکه تعداد کشته های مسکن مهر زلزله کرمانشاه انگشت شمار بوده ولی در بنر چاپ شده چهلمین روز جانباختگان زلزله توسط ستاد برگزاری، عکس مسکن مهر بعنوان نماد زلزله قرار داده شده است!

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - عکس/ بنر مغرضانه ستاد بزرگداشت جانباختگان زلزله

با اینکه تعداد کشته های مسکن مهر زلزله کرمانشاه انگشت شمار بوده ولی در بنر چاپ شده چهلمین روز جانباختگان زلزله توسط ستاد برگزاری، عکس مسکن مهر بعنوان نماد زلزله قرار داده شده است!

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/100774/عکس-بنر-مغرضانه-ستاد-بزرگداشت-جانباختگان-زلزله/