جدیدترین مطالب - پکن: به نفع تایوان است که زیر پرچم دولت چین قرار بگیرد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

یکی از مقام‌های ارشد دولت چین امروز (دوشنبه) گفت، رشد قدرت دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی پکن به این معناست که این کشور در حال دستیابی به مزیت قابل توجهی در غلبه بر تایوان است و حالا دور، دور چین است.

جدیدترین مطالب

یکی از مقام‌های ارشد دولت چین امروز (دوشنبه) گفت، رشد قدرت دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی پکن به این معناست که این کشور در حال دستیابی به مزیت قابل توجهی در غلبه بر تایوان است و حالا دور، دور چین است.

جدیدترین مطالب - پکن: به نفع تایوان است که زیر پرچم دولت چین قرار بگیرد

یکی از مقام‌های ارشد دولت چین امروز (دوشنبه) گفت، رشد قدرت دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی پکن به این معناست که این کشور در حال دستیابی به مزیت قابل توجهی در غلبه بر تایوان است و حالا دور، دور چین است.

جدیدترین مطالب - پکن: به نفع تایوان است که زیر پرچم دولت چین قرار بگیرد

یکی از مقام‌های ارشد دولت چین امروز (دوشنبه) گفت، رشد قدرت دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی پکن به این معناست که این کشور در حال دستیابی به مزیت قابل توجهی در غلبه بر تایوان است و حالا دور، دور چین است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - پکن: به نفع تایوان است که زیر پرچم دولت چین قرار بگیرد

یکی از مقام‌های ارشد دولت چین امروز (دوشنبه) گفت، رشد قدرت دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی پکن به این معناست که این کشور در حال دستیابی به مزیت قابل توجهی در غلبه بر تایوان است و حالا دور، دور چین است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/116616/پکن-به-نفع-تایوان-است-که-زیر-پرچم-دولت-چین-قرار-بگیرد/