جدیدترین مطالب - خوش‌بینی عراق به افزایش قیمت نفت

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

وزیر نفت عراق با توجه به کاهش سطح ذخایر جهانی و رشد تقاضا در چین و هند، نسبت به افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ ابراز خوش‌بینی کرد.

جدیدترین مطالب

وزیر نفت عراق با توجه به کاهش سطح ذخایر جهانی و رشد تقاضا در چین و هند، نسبت به افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ ابراز خوش‌بینی کرد.

جدیدترین مطالب - خوش‌بینی عراق به افزایش قیمت نفت

وزیر نفت عراق با توجه به کاهش سطح ذخایر جهانی و رشد تقاضا در چین و هند، نسبت به افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ ابراز خوش‌بینی کرد.

جدیدترین مطالب - خوش‌بینی عراق به افزایش قیمت نفت

وزیر نفت عراق با توجه به کاهش سطح ذخایر جهانی و رشد تقاضا در چین و هند، نسبت به افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ ابراز خوش‌بینی کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - خوش‌بینی عراق به افزایش قیمت نفت

وزیر نفت عراق با توجه به کاهش سطح ذخایر جهانی و رشد تقاضا در چین و هند، نسبت به افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ ابراز خوش‌بینی کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/119792/خوش‌بینی-عراق-به-افزایش-قیمت-نفت/