جدیدترین مطالب - حسین شاه‌حسینی؛ یک عمر در راه مصدق

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

سومين فرزند پسر شيخ زين‌العابدين نوري‌شاه‌حسيني؛ متولد اسفندماه ۱۳۰۶ در محله سرچشمه تهران بود.

پدرش، هم تحصيلات قديمه داشت، هم به مسائل جديد آشنايي داشت و کتاب‌هاي مذهبي نوشته بود.

کتاب معروفش «ارغام‌الشيطان» عليه فرقه بهاييت بود.

جدیدترین مطالب

سومين فرزند پسر شيخ زين‌العابدين نوري‌شاه‌حسيني؛ متولد اسفندماه ۱۳۰۶ در محله سرچشمه تهران بود.

پدرش، هم تحصيلات قديمه داشت، هم به مسائل جديد آشنايي داشت و کتاب‌هاي مذهبي نوشته بود.

کتاب معروفش «ارغام‌الشيطان» عليه فرقه بهاييت بود.

جدیدترین مطالب - حسین شاه‌حسینی؛ یک عمر در راه مصدق

سومين فرزند پسر شيخ زين‌العابدين نوري‌شاه‌حسيني؛ متولد اسفندماه ۱۳۰۶ در محله سرچشمه تهران بود.

پدرش، هم تحصيلات قديمه داشت، هم به مسائل جديد آشنايي داشت و کتاب‌هاي مذهبي نوشته بود.

کتاب معروفش «ارغام‌الشيطان» عليه فرقه بهاييت بود.

جدیدترین مطالب - حسین شاه‌حسینی؛ یک عمر در راه مصدق

سومين فرزند پسر شيخ زين‌العابدين نوري‌شاه‌حسيني؛ متولد اسفندماه ۱۳۰۶ در محله سرچشمه تهران بود.

پدرش، هم تحصيلات قديمه داشت، هم به مسائل جديد آشنايي داشت و کتاب‌هاي مذهبي نوشته بود.

کتاب معروفش «ارغام‌الشيطان» عليه فرقه بهاييت بود.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - حسین شاه‌حسینی؛ یک عمر در راه مصدق

سومين فرزند پسر شيخ زين‌العابدين نوري‌شاه‌حسيني؛ متولد اسفندماه ۱۳۰۶ در محله سرچشمه تهران بود.

پدرش، هم تحصيلات قديمه داشت، هم به مسائل جديد آشنايي داشت و کتاب‌هاي مذهبي نوشته بود.

کتاب معروفش «ارغام‌الشيطان» عليه فرقه بهاييت بود.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/120884/حسین-شاه‌حسینی؛-یک-عمر-در-راه-مصدق/