جدیدترین مطالب - پیشنهاد اعطای وام ۸۰ میلیونی مسکن زوج های جوان با سپرده 20 میلیون تومانی

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

مدیرعامل بانک مسکن گفت: پیشنهاد جدیدی به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب، زوج های جوان می توانند با سپرده‌گذاری ۲۰ میلیون تومان سه سال بعد ۸۰ میلیون تومان وام مسکن ارزان‌ قیمت دریافت کنند.

جدیدترین مطالب

مدیرعامل بانک مسکن گفت: پیشنهاد جدیدی به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب، زوج های جوان می توانند با سپرده‌گذاری ۲۰ میلیون تومان سه سال بعد ۸۰ میلیون تومان وام مسکن ارزان‌ قیمت دریافت کنند.

جدیدترین مطالب - پیشنهاد اعطای وام ۸۰ میلیونی مسکن زوج های جوان با سپرده 20 میلیون تومانی

مدیرعامل بانک مسکن گفت: پیشنهاد جدیدی به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب، زوج های جوان می توانند با سپرده‌گذاری ۲۰ میلیون تومان سه سال بعد ۸۰ میلیون تومان وام مسکن ارزان‌ قیمت دریافت کنند.

جدیدترین مطالب - پیشنهاد اعطای وام ۸۰ میلیونی مسکن زوج های جوان با سپرده 20 میلیون تومانی

مدیرعامل بانک مسکن گفت: پیشنهاد جدیدی به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب، زوج های جوان می توانند با سپرده‌گذاری ۲۰ میلیون تومان سه سال بعد ۸۰ میلیون تومان وام مسکن ارزان‌ قیمت دریافت کنند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - پیشنهاد اعطای وام ۸۰ میلیونی مسکن زوج های جوان با سپرده 20 میلیون تومانی

مدیرعامل بانک مسکن گفت: پیشنهاد جدیدی به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب، زوج های جوان می توانند با سپرده‌گذاری ۲۰ میلیون تومان سه سال بعد ۸۰ میلیون تومان وام مسکن ارزان‌ قیمت دریافت کنند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/133657/��������������-����������-������-����-��������������-��������-������-������-��������-����-����������-20-������������-��������/