جدیدترین مطالب - درخواست ۱۸ میلیارد دلاری دولت ترامپ از کنگره

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

دولت ترامپ از کنگره درخواست کرده تا مبلغ ۱۸ میلیارد دلار را برای ساخت مرحله نخست دیوار مرزی با مکزیک اختصاص دهد.

جدیدترین مطالب

دولت ترامپ از کنگره درخواست کرده تا مبلغ ۱۸ میلیارد دلار را برای ساخت مرحله نخست دیوار مرزی با مکزیک اختصاص دهد.

جدیدترین مطالب - درخواست ۱۸ میلیارد دلاری دولت ترامپ از کنگره

دولت ترامپ از کنگره درخواست کرده تا مبلغ ۱۸ میلیارد دلار را برای ساخت مرحله نخست دیوار مرزی با مکزیک اختصاص دهد.

جدیدترین مطالب - درخواست ۱۸ میلیارد دلاری دولت ترامپ از کنگره

دولت ترامپ از کنگره درخواست کرده تا مبلغ ۱۸ میلیارد دلار را برای ساخت مرحله نخست دیوار مرزی با مکزیک اختصاص دهد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - درخواست ۱۸ میلیارد دلاری دولت ترامپ از کنگره

دولت ترامپ از کنگره درخواست کرده تا مبلغ ۱۸ میلیارد دلار را برای ساخت مرحله نخست دیوار مرزی با مکزیک اختصاص دهد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/139291/درخواست-۱۸-میلیارد-دلاری-دولت-ترامپ-از-کنگره/