جدیدترین مطالب - مدیر ورزشی دورتموند: رویس باید بماند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

کاملا طبیعی است که بازیکنی با سن و سال او درباره آینده اش فکر کند.

در سوی دیگر، او می‌داند که دورتموند همیشه در کنار او بوده و حضور در این محیط به نفع اوست.

جدیدترین مطالب

کاملا طبیعی است که بازیکنی با سن و سال او درباره آینده اش فکر کند.

در سوی دیگر، او می‌داند که دورتموند همیشه در کنار او بوده و حضور در این محیط به نفع اوست.

جدیدترین مطالب - مدیر ورزشی دورتموند: رویس باید بماند

کاملا طبیعی است که بازیکنی با سن و سال او درباره آینده اش فکر کند.

در سوی دیگر، او می‌داند که دورتموند همیشه در کنار او بوده و حضور در این محیط به نفع اوست.

جدیدترین مطالب - مدیر ورزشی دورتموند: رویس باید بماند

کاملا طبیعی است که بازیکنی با سن و سال او درباره آینده اش فکر کند.

در سوی دیگر، او می‌داند که دورتموند همیشه در کنار او بوده و حضور در این محیط به نفع اوست.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - مدیر ورزشی دورتموند: رویس باید بماند

کاملا طبیعی است که بازیکنی با سن و سال او درباره آینده اش فکر کند.

در سوی دیگر، او می‌داند که دورتموند همیشه در کنار او بوده و حضور در این محیط به نفع اوست.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/147765/مدیر-ورزشی-دورتموند-رویس-باید-بماند/