جدیدترین مطالب - ۳ مقام قدرتمند افغانی به زندان محکوم شدند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که دادگاهی معاون وزیر حج و اوقاف، یک عضو شورای ولایتی بلخ و رئیس حج و اوقاف کابل را به زندان محکوم کرده است.

جدیدترین مطالب

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که دادگاهی معاون وزیر حج و اوقاف، یک عضو شورای ولایتی بلخ و رئیس حج و اوقاف کابل را به زندان محکوم کرده است.

جدیدترین مطالب - ۳ مقام قدرتمند افغانی به زندان محکوم شدند

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که دادگاهی معاون وزیر حج و اوقاف، یک عضو شورای ولایتی بلخ و رئیس حج و اوقاف کابل را به زندان محکوم کرده است.

جدیدترین مطالب - ۳ مقام قدرتمند افغانی به زندان محکوم شدند

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که دادگاهی معاون وزیر حج و اوقاف، یک عضو شورای ولایتی بلخ و رئیس حج و اوقاف کابل را به زندان محکوم کرده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - ۳ مقام قدرتمند افغانی به زندان محکوم شدند

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده که دادگاهی معاون وزیر حج و اوقاف، یک عضو شورای ولایتی بلخ و رئیس حج و اوقاف کابل را به زندان محکوم کرده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/148404/��-��������-��������������-������������-����-����������-����������-��������/