جدیدترین مطالب - نفتکش آتش گرفته ایرانی به مرزهای آبی ژاپن نزدیک شده/احتمال زنده ماندن پرسنل

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

نفتکش ایرانی که هفته گذشته با یک کشتی چینی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده بود و 32 پرسنل آن مفقود شده بودند بر اثر جریان باد در حال نزدیک شدن به مرزهای آبی ژاپن است.

این در حالی است که کارشناسان هنوز از نجات سرنشینان قطع امید نکرده‌اند.

جدیدترین مطالب

نفتکش ایرانی که هفته گذشته با یک کشتی چینی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده بود و 32 پرسنل آن مفقود شده بودند بر اثر جریان باد در حال نزدیک شدن به مرزهای آبی ژاپن است.

این در حالی است که کارشناسان هنوز از نجات سرنشینان قطع امید نکرده‌اند.

جدیدترین مطالب - نفتکش آتش گرفته ایرانی به مرزهای آبی ژاپن نزدیک شده/احتمال زنده ماندن پرسنل

نفتکش ایرانی که هفته گذشته با یک کشتی چینی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده بود و 32 پرسنل آن مفقود شده بودند بر اثر جریان باد در حال نزدیک شدن به مرزهای آبی ژاپن است.

این در حالی است که کارشناسان هنوز از نجات سرنشینان قطع امید نکرده‌اند.

جدیدترین مطالب - نفتکش آتش گرفته ایرانی به مرزهای آبی ژاپن نزدیک شده/احتمال زنده ماندن پرسنل

نفتکش ایرانی که هفته گذشته با یک کشتی چینی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده بود و 32 پرسنل آن مفقود شده بودند بر اثر جریان باد در حال نزدیک شدن به مرزهای آبی ژاپن است.

این در حالی است که کارشناسان هنوز از نجات سرنشینان قطع امید نکرده‌اند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - نفتکش آتش گرفته ایرانی به مرزهای آبی ژاپن نزدیک شده/احتمال زنده ماندن پرسنل

نفتکش ایرانی که هفته گذشته با یک کشتی چینی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده بود و 32 پرسنل آن مفقود شده بودند بر اثر جریان باد در حال نزدیک شدن به مرزهای آبی ژاپن است.

این در حالی است که کارشناسان هنوز از نجات سرنشینان قطع امید نکرده‌اند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/152286/نفتکش-آتش-گرفته-ایرانی-به-مرزهای-آبی-ژاپن-نزدیک-شدهاحتمال-زنده-ماندن-پ/