جدیدترین مطالب - نفتکش ایرانی همچنان در حال سوختن است

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

گارد ساحلی ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد نفتکش سانحه دیده ایرانی در آب‌های ژاپن همچنان در حال سوختن و با سرعت 2.

2 کیلومتر (1.

37 مایل) در ساعت در آب شناور است.

جدیدترین مطالب

گارد ساحلی ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد نفتکش سانحه دیده ایرانی در آب‌های ژاپن همچنان در حال سوختن و با سرعت 2.

2 کیلومتر (1.

37 مایل) در ساعت در آب شناور است.

جدیدترین مطالب - نفتکش ایرانی همچنان در حال سوختن است

گارد ساحلی ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد نفتکش سانحه دیده ایرانی در آب‌های ژاپن همچنان در حال سوختن و با سرعت 2.

2 کیلومتر (1.

37 مایل) در ساعت در آب شناور است.

جدیدترین مطالب - نفتکش ایرانی همچنان در حال سوختن است

گارد ساحلی ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد نفتکش سانحه دیده ایرانی در آب‌های ژاپن همچنان در حال سوختن و با سرعت 2.

2 کیلومتر (1.

37 مایل) در ساعت در آب شناور است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - نفتکش ایرانی همچنان در حال سوختن است

گارد ساحلی ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد نفتکش سانحه دیده ایرانی در آب‌های ژاپن همچنان در حال سوختن و با سرعت 2.

2 کیلومتر (1.

37 مایل) در ساعت در آب شناور است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/153670/نفتکش-ایرانی-همچنان-در-حال-سوختن-است/