جدیدترین مطالب - تریبون نماز جمعه محل کاستن از دردهای مردم است؛ نه افزودن به آن!

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
تریبون نماز جمعه محل کاستن از دردهای مردم است؛ نه افزودن به آن!

انتظار از ائمه جمعه این است که در چنین شرایطی به ظرافت تلاش کنند تا مرحمی بر دردهای مردم و آلام جامعه باشند.

آسیب شناسی چنین جریاناتی در نماز جمعه برای آگاهی مردم کآگاهیحتما باید انجام بشود، اما دقت نظر خاصی در آن باید صورت گیرد.

حتی استفاده از یک کلمه نامناسب باعث خواهد شد که مشکلات ناشی از آن سال ها برجای بماند.

مثل واژه «خس و خاشاک» که در سال 88 استفاده شد و هنوز مشکلات ناشی از آن در جامعه نمود دارد.

منتشر شده توسط تابناک - تاریخ انتشار : 17:43:18 1396/10/23
برچسب ها : از , برای , که , در , و , به , صورت , تلاش , بر , ها , باید , کنند , انجام , است , تا , یک , آن , واژه ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  انتظار از ائمه جمعه این است که در چنین شرایطی به ظرافت تلاش کنند تا مرحمی بر دردهای مردم و آلام جامعه باشند.

  آسیب شناسی چنین جریاناتی در نماز جمعه برای آگاهی مردم کآگاهیحتما باید انجام بشود، اما دقت نظر خاصی در آن باید صورت گیرد.

  حتی استفاده از یک کلمه نامناسب باعث خواهد شد که مشکلات ناشی از آن سال ها برجای بماند.

  مثل واژه «خس و خاشاک» که در سال 88 استفاده شد و هنوز مشکلات ناشی از آن در جامعه نمود دارد.

  جدیدترین مطالب

  انتظار از ائمه جمعه این است که در چنین شرایطی به ظرافت تلاش کنند تا مرحمی بر دردهای مردم و آلام جامعه باشند.

  آسیب شناسی چنین جریاناتی در نماز جمعه برای آگاهی مردم کآگاهیحتما باید انجام بشود، اما دقت نظر خاصی در آن باید صورت گیرد.

  حتی استفاده از یک کلمه نامناسب باعث خواهد شد که مشکلات ناشی از آن سال ها برجای بماند.

  مثل واژه «خس و خاشاک» که در سال 88 استفاده شد و هنوز مشکلات ناشی از آن در جامعه نمود دارد.

  جدیدترین مطالب - تریبون نماز جمعه محل کاستن از دردهای مردم است؛ نه افزودن به آن!

  انتظار از ائمه جمعه این است که در چنین شرایطی به ظرافت تلاش کنند تا مرحمی بر دردهای مردم و آلام جامعه باشند.

  آسیب شناسی چنین جریاناتی در نماز جمعه برای آگاهی مردم کآگاهیحتما باید انجام بشود، اما دقت نظر خاصی در آن باید صورت گیرد.

  حتی استفاده از یک کلمه نامناسب باعث خواهد شد که مشکلات ناشی از آن سال ها برجای بماند.

  مثل واژه «خس و خاشاک» که در سال 88 استفاده شد و هنوز مشکلات ناشی از آن در جامعه نمود دارد.

  جدیدترین مطالب - تریبون نماز جمعه محل کاستن از دردهای مردم است؛ نه افزودن به آن!

  انتظار از ائمه جمعه این است که در چنین شرایطی به ظرافت تلاش کنند تا مرحمی بر دردهای مردم و آلام جامعه باشند.

  آسیب شناسی چنین جریاناتی در نماز جمعه برای آگاهی مردم کآگاهیحتما باید انجام بشود، اما دقت نظر خاصی در آن باید صورت گیرد.

  حتی استفاده از یک کلمه نامناسب باعث خواهد شد که مشکلات ناشی از آن سال ها برجای بماند.

  مثل واژه «خس و خاشاک» که در سال 88 استفاده شد و هنوز مشکلات ناشی از آن در جامعه نمود دارد.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - تریبون نماز جمعه محل کاستن از دردهای مردم است؛ نه افزودن به آن!

  انتظار از ائمه جمعه این است که در چنین شرایطی به ظرافت تلاش کنند تا مرحمی بر دردهای مردم و آلام جامعه باشند.

  آسیب شناسی چنین جریاناتی در نماز جمعه برای آگاهی مردم کآگاهیحتما باید انجام بشود، اما دقت نظر خاصی در آن باید صورت گیرد.

  حتی استفاده از یک کلمه نامناسب باعث خواهد شد که مشکلات ناشی از آن سال ها برجای بماند.

  مثل واژه «خس و خاشاک» که در سال 88 استفاده شد و هنوز مشکلات ناشی از آن در جامعه نمود دارد.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/158170/تریبون-نماز-جمعه-محل-کاستن-از-دردهای-مردم-است؛-نه-افزودن-به-آن/