جدیدترین مطالب - حکم خون لثه و دندان

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

خونی که پس از کشیدن دندان در محل آن باقی می‌ماند و روی دستمال اثر می‌گذارد ولی آب دهان را رنگین نمی‌کند چه حکمی دارد؟

جدیدترین مطالب

خونی که پس از کشیدن دندان در محل آن باقی می‌ماند و روی دستمال اثر می‌گذارد ولی آب دهان را رنگین نمی‌کند چه حکمی دارد؟

جدیدترین مطالب - حکم خون لثه و دندان

خونی که پس از کشیدن دندان در محل آن باقی می‌ماند و روی دستمال اثر می‌گذارد ولی آب دهان را رنگین نمی‌کند چه حکمی دارد؟

جدیدترین مطالب - حکم خون لثه و دندان

خونی که پس از کشیدن دندان در محل آن باقی می‌ماند و روی دستمال اثر می‌گذارد ولی آب دهان را رنگین نمی‌کند چه حکمی دارد؟

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - حکم خون لثه و دندان

خونی که پس از کشیدن دندان در محل آن باقی می‌ماند و روی دستمال اثر می‌گذارد ولی آب دهان را رنگین نمی‌کند چه حکمی دارد؟

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/1584/حکم-خون-لثه-و-دندان/