جدیدترین مطالب - مطهری: درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین به جایی نرسید

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

نایب رئیس مجلس از بی‌نتیجه ماندن درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین خبر داد و گفت: با مامور شدن هیاتی از طرف هیات رئیسه مجلس، با این موضوع همراهی خواهد شد.

جدیدترین مطالب

نایب رئیس مجلس از بی‌نتیجه ماندن درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین خبر داد و گفت: با مامور شدن هیاتی از طرف هیات رئیسه مجلس، با این موضوع همراهی خواهد شد.

جدیدترین مطالب - مطهری: درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین به جایی نرسید

نایب رئیس مجلس از بی‌نتیجه ماندن درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین خبر داد و گفت: با مامور شدن هیاتی از طرف هیات رئیسه مجلس، با این موضوع همراهی خواهد شد.

جدیدترین مطالب - مطهری: درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین به جایی نرسید

نایب رئیس مجلس از بی‌نتیجه ماندن درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین خبر داد و گفت: با مامور شدن هیاتی از طرف هیات رئیسه مجلس، با این موضوع همراهی خواهد شد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - مطهری: درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین به جایی نرسید

نایب رئیس مجلس از بی‌نتیجه ماندن درخواست فراکسیون امید برای بازدید از اوین خبر داد و گفت: با مامور شدن هیاتی از طرف هیات رئیسه مجلس، با این موضوع همراهی خواهد شد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/162030/مطهری-درخواست-فراکسیون-امید-برای-بازدید-از-اوین-به-جایی-نرسید/