جدیدترین مطالب - برف پروازهای فرودگاه امام را لغو کرد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: بارش برف شدید و کاهش شدید دید افقی پروازهای این فرودگاه تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

جدیدترین مطالب

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: بارش برف شدید و کاهش شدید دید افقی پروازهای این فرودگاه تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

جدیدترین مطالب - برف پروازهای فرودگاه امام را لغو کرد

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: بارش برف شدید و کاهش شدید دید افقی پروازهای این فرودگاه تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

جدیدترین مطالب - برف پروازهای فرودگاه امام را لغو کرد

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: بارش برف شدید و کاهش شدید دید افقی پروازهای این فرودگاه تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - برف پروازهای فرودگاه امام را لغو کرد

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: بارش برف شدید و کاهش شدید دید افقی پروازهای این فرودگاه تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/206738/������-����������������-��������������-��������-����-������-������/