جدیدترین مطالب - لایحه بودجه ۹۷ دوباره دردولت بررسی نمی‌شود

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: لایحه بودجه ۹۷ در قالب گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس بررسی می‌شود و نیازی به بررسی مجدد در دولت وجود ندارد.

جدیدترین مطالب

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: لایحه بودجه ۹۷ در قالب گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس بررسی می‌شود و نیازی به بررسی مجدد در دولت وجود ندارد.

جدیدترین مطالب - لایحه بودجه ۹۷ دوباره دردولت بررسی نمی‌شود

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: لایحه بودجه ۹۷ در قالب گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس بررسی می‌شود و نیازی به بررسی مجدد در دولت وجود ندارد.

جدیدترین مطالب - لایحه بودجه ۹۷ دوباره دردولت بررسی نمی‌شود

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: لایحه بودجه ۹۷ در قالب گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس بررسی می‌شود و نیازی به بررسی مجدد در دولت وجود ندارد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - لایحه بودجه ۹۷ دوباره دردولت بررسی نمی‌شود

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: لایحه بودجه ۹۷ در قالب گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس بررسی می‌شود و نیازی به بررسی مجدد در دولت وجود ندارد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/211066/لایحه-بودجه-۹۷-دوباره-دردولت-بررسی-نمی‌شود/