جدیدترین مطالب - بازدید بیش از ٨ هزار نفر از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: در ایام اجرای طرح بازدید همگانی بیش از ٨ هزار نفر از کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در سراسر استان بازدید نمودند.

جدیدترین مطالب

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: در ایام اجرای طرح بازدید همگانی بیش از ٨ هزار نفر از کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در سراسر استان بازدید نمودند.

جدیدترین مطالب - بازدید بیش از ٨ هزار نفر از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: در ایام اجرای طرح بازدید همگانی بیش از ٨ هزار نفر از کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در سراسر استان بازدید نمودند.

جدیدترین مطالب - بازدید بیش از ٨ هزار نفر از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: در ایام اجرای طرح بازدید همگانی بیش از ٨ هزار نفر از کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در سراسر استان بازدید نمودند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - بازدید بیش از ٨ هزار نفر از مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: در ایام اجرای طرح بازدید همگانی بیش از ٨ هزار نفر از کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در سراسر استان بازدید نمودند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/22397/بازدید-بیش-/