جدیدترین مطالب - شفر : فقط پیروزی می خواهیم

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

الریان تیم خوبی است که در لیگ قطر هواداران زیادی هم دارد.

با این‌حال باید بگویم همانطور که منتظری گفت، ما تیم خوبی هستیم و بازیکنان و روحیه بسیار خوبی داریم.

ما برای برد بازی می‌کنیم نه چیز دیگر مثل مساوی.

جدیدترین مطالب

الریان تیم خوبی است که در لیگ قطر هواداران زیادی هم دارد.

با این‌حال باید بگویم همانطور که منتظری گفت، ما تیم خوبی هستیم و بازیکنان و روحیه بسیار خوبی داریم.

ما برای برد بازی می‌کنیم نه چیز دیگر مثل مساوی.

جدیدترین مطالب - شفر : فقط پیروزی می خواهیم

الریان تیم خوبی است که در لیگ قطر هواداران زیادی هم دارد.

با این‌حال باید بگویم همانطور که منتظری گفت، ما تیم خوبی هستیم و بازیکنان و روحیه بسیار خوبی داریم.

ما برای برد بازی می‌کنیم نه چیز دیگر مثل مساوی.

جدیدترین مطالب - شفر : فقط پیروزی می خواهیم

الریان تیم خوبی است که در لیگ قطر هواداران زیادی هم دارد.

با این‌حال باید بگویم همانطور که منتظری گفت، ما تیم خوبی هستیم و بازیکنان و روحیه بسیار خوبی داریم.

ما برای برد بازی می‌کنیم نه چیز دیگر مثل مساوی.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - شفر : فقط پیروزی می خواهیم

الریان تیم خوبی است که در لیگ قطر هواداران زیادی هم دارد.

با این‌حال باید بگویم همانطور که منتظری گفت، ما تیم خوبی هستیم و بازیکنان و روحیه بسیار خوبی داریم.

ما برای برد بازی می‌کنیم نه چیز دیگر مثل مساوی.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/250649/شفر-فقط-پیروزی-می-خواهیم/