جدیدترین مطالب - آنفلوآنزای پرندگان، ابتلای انسانی در ایران نداشته

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: بررسی‌های آزمایشگاهی، نوع ویروس آنفلوآنزای ایجادکننده این طغیان را H۵N۶ اعلام کرده که با ویروس قبلی متفاوت است.

جدیدترین مطالب

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: بررسی‌های آزمایشگاهی، نوع ویروس آنفلوآنزای ایجادکننده این طغیان را H۵N۶ اعلام کرده که با ویروس قبلی متفاوت است.

جدیدترین مطالب - آنفلوآنزای پرندگان، ابتلای انسانی در ایران نداشته

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: بررسی‌های آزمایشگاهی، نوع ویروس آنفلوآنزای ایجادکننده این طغیان را H۵N۶ اعلام کرده که با ویروس قبلی متفاوت است.

جدیدترین مطالب - آنفلوآنزای پرندگان، ابتلای انسانی در ایران نداشته

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: بررسی‌های آزمایشگاهی، نوع ویروس آنفلوآنزای ایجادکننده این طغیان را H۵N۶ اعلام کرده که با ویروس قبلی متفاوت است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - آنفلوآنزای پرندگان، ابتلای انسانی در ایران نداشته

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: بررسی‌های آزمایشگاهی، نوع ویروس آنفلوآنزای ایجادکننده این طغیان را H۵N۶ اعلام کرده که با ویروس قبلی متفاوت است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/257376/آنفلوآنزای-پرندگان،-ابتلای-انسانی-در-ایران-نداشته/