جدیدترین مطالب - بروجردی: اکنون با یک جنگ اقتصادی مواجه هستیم

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت: بعد از جنگ نظامی که در تحمیل آن به ملت ما، آمریکا نقش اساسی داشت در حال حاضر مواجه با یک جنگ اقتصادی هستیم.

جدیدترین مطالب

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت: بعد از جنگ نظامی که در تحمیل آن به ملت ما، آمریکا نقش اساسی داشت در حال حاضر مواجه با یک جنگ اقتصادی هستیم.

جدیدترین مطالب - بروجردی: اکنون با یک جنگ اقتصادی مواجه هستیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت: بعد از جنگ نظامی که در تحمیل آن به ملت ما، آمریکا نقش اساسی داشت در حال حاضر مواجه با یک جنگ اقتصادی هستیم.

جدیدترین مطالب - بروجردی: اکنون با یک جنگ اقتصادی مواجه هستیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت: بعد از جنگ نظامی که در تحمیل آن به ملت ما، آمریکا نقش اساسی داشت در حال حاضر مواجه با یک جنگ اقتصادی هستیم.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - بروجردی: اکنون با یک جنگ اقتصادی مواجه هستیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت: بعد از جنگ نظامی که در تحمیل آن به ملت ما، آمریکا نقش اساسی داشت در حال حاضر مواجه با یک جنگ اقتصادی هستیم.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/257384/بروجردی-اکنون-با-یک-جنگ-اقتصادی-مواجه-هستیم/