جدیدترین مطالب - ۳۰ میلیارد دلار در نشست بازسازی برای عراق جمع شد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

وزیر خارجه کویت مبلغی که در نشست بازسازی که در کویت برگزار شد، برای عراق جمع شده است را اعلام کرد.

جدیدترین مطالب

وزیر خارجه کویت مبلغی که در نشست بازسازی که در کویت برگزار شد، برای عراق جمع شده است را اعلام کرد.

جدیدترین مطالب - ۳۰ میلیارد دلار در نشست بازسازی برای عراق جمع شد

وزیر خارجه کویت مبلغی که در نشست بازسازی که در کویت برگزار شد، برای عراق جمع شده است را اعلام کرد.

جدیدترین مطالب - ۳۰ میلیارد دلار در نشست بازسازی برای عراق جمع شد

وزیر خارجه کویت مبلغی که در نشست بازسازی که در کویت برگزار شد، برای عراق جمع شده است را اعلام کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - ۳۰ میلیارد دلار در نشست بازسازی برای عراق جمع شد

وزیر خارجه کویت مبلغی که در نشست بازسازی که در کویت برگزار شد، برای عراق جمع شده است را اعلام کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/257385/۳۰-میلیارد-دلار-در-نشست-بازسازی-برای-عراق-جمع-شد/