جدیدترین مطالب - قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حامی تولید است

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

در دولت تدبیر وامید گام های بلندی برای تقویت استاندارد در کشور برداشته شده و رییس جمهوری نیز حمایت خود را از این حوزه بارها به صراحت اذعان کرده است.

جدیدترین مطالب

در دولت تدبیر وامید گام های بلندی برای تقویت استاندارد در کشور برداشته شده و رییس جمهوری نیز حمایت خود را از این حوزه بارها به صراحت اذعان کرده است.

جدیدترین مطالب - قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حامی تولید است

در دولت تدبیر وامید گام های بلندی برای تقویت استاندارد در کشور برداشته شده و رییس جمهوری نیز حمایت خود را از این حوزه بارها به صراحت اذعان کرده است.

جدیدترین مطالب - قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حامی تولید است

در دولت تدبیر وامید گام های بلندی برای تقویت استاندارد در کشور برداشته شده و رییس جمهوری نیز حمایت خود را از این حوزه بارها به صراحت اذعان کرده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حامی تولید است

در دولت تدبیر وامید گام های بلندی برای تقویت استاندارد در کشور برداشته شده و رییس جمهوری نیز حمایت خود را از این حوزه بارها به صراحت اذعان کرده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/257588/قانون-تقویت-و-توسعه-نظام-استاندارد،-حامی-تولید-است/