جدیدترین مطالب - فتاح: پرداختی ماهانه به هر یتیم 145 هزار تومان است

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه میزان سرانه پرداختی ماهانه به هر یتیم در کشور 145 هزار تومان است، گفت: این میزان در چهارمحال و بختیاری حدودا 240 هزار تومان است که 1.

5 برابر سرانه کشوری است.

جدیدترین مطالب

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه میزان سرانه پرداختی ماهانه به هر یتیم در کشور 145 هزار تومان است، گفت: این میزان در چهارمحال و بختیاری حدودا 240 هزار تومان است که 1.

5 برابر سرانه کشوری است.

جدیدترین مطالب - فتاح: پرداختی ماهانه به هر یتیم 145 هزار تومان است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه میزان سرانه پرداختی ماهانه به هر یتیم در کشور 145 هزار تومان است، گفت: این میزان در چهارمحال و بختیاری حدودا 240 هزار تومان است که 1.

5 برابر سرانه کشوری است.

جدیدترین مطالب - فتاح: پرداختی ماهانه به هر یتیم 145 هزار تومان است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه میزان سرانه پرداختی ماهانه به هر یتیم در کشور 145 هزار تومان است، گفت: این میزان در چهارمحال و بختیاری حدودا 240 هزار تومان است که 1.

5 برابر سرانه کشوری است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - فتاح: پرداختی ماهانه به هر یتیم 145 هزار تومان است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه میزان سرانه پرداختی ماهانه به هر یتیم در کشور 145 هزار تومان است، گفت: این میزان در چهارمحال و بختیاری حدودا 240 هزار تومان است که 1.

5 برابر سرانه کشوری است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/257590/فتاح-پرداختی-ماهانه-به-هر-یتیم-145-هزار-تومان-است/