جدیدترین مطالب - تیراندازی در یک دبیرستان در فلوریدای آمریکا

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

پلیس ایالتی فلوریدای آمریکا از تیراندازی در دبیرستانی در شهر «پارکلند» این ایالت خبر داد که حدود ۲۰ تا ۵۰ زخمی برجای گذاشته است.

جدیدترین مطالب

پلیس ایالتی فلوریدای آمریکا از تیراندازی در دبیرستانی در شهر «پارکلند» این ایالت خبر داد که حدود ۲۰ تا ۵۰ زخمی برجای گذاشته است.

جدیدترین مطالب - تیراندازی در یک دبیرستان در فلوریدای آمریکا

پلیس ایالتی فلوریدای آمریکا از تیراندازی در دبیرستانی در شهر «پارکلند» این ایالت خبر داد که حدود ۲۰ تا ۵۰ زخمی برجای گذاشته است.

جدیدترین مطالب - تیراندازی در یک دبیرستان در فلوریدای آمریکا

پلیس ایالتی فلوریدای آمریکا از تیراندازی در دبیرستانی در شهر «پارکلند» این ایالت خبر داد که حدود ۲۰ تا ۵۰ زخمی برجای گذاشته است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - تیراندازی در یک دبیرستان در فلوریدای آمریکا

پلیس ایالتی فلوریدای آمریکا از تیراندازی در دبیرستانی در شهر «پارکلند» این ایالت خبر داد که حدود ۲۰ تا ۵۰ زخمی برجای گذاشته است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/257624/تیراندازی-در-یک-دبیرستان-در-فلوریدای-آمریکا/