جدیدترین مطالب - رئیس جمهور آفریقای جنوبی استعفا کرد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

رئیس جمهور آفریقای جنوبی در واکنش به تشدید فشارها برای کناره گیری خود و به پیروی از احکام صادره از سوی حزب حاکم این کشور، روز چهارشنبه از مقام ریاست جمهوری استعفا داد.

جدیدترین مطالب

رئیس جمهور آفریقای جنوبی در واکنش به تشدید فشارها برای کناره گیری خود و به پیروی از احکام صادره از سوی حزب حاکم این کشور، روز چهارشنبه از مقام ریاست جمهوری استعفا داد.

جدیدترین مطالب - رئیس جمهور آفریقای جنوبی استعفا کرد

رئیس جمهور آفریقای جنوبی در واکنش به تشدید فشارها برای کناره گیری خود و به پیروی از احکام صادره از سوی حزب حاکم این کشور، روز چهارشنبه از مقام ریاست جمهوری استعفا داد.

جدیدترین مطالب - رئیس جمهور آفریقای جنوبی استعفا کرد

رئیس جمهور آفریقای جنوبی در واکنش به تشدید فشارها برای کناره گیری خود و به پیروی از احکام صادره از سوی حزب حاکم این کشور، روز چهارشنبه از مقام ریاست جمهوری استعفا داد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - رئیس جمهور آفریقای جنوبی استعفا کرد

رئیس جمهور آفریقای جنوبی در واکنش به تشدید فشارها برای کناره گیری خود و به پیروی از احکام صادره از سوی حزب حاکم این کشور، روز چهارشنبه از مقام ریاست جمهوری استعفا داد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/257694/رئیس-جمهور-آفریقای-جنوبی-استعفا-کرد/