جدیدترین مطالب - تراز دریاچه ارومیه مثبت شد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

در مدت مشابه سال گذشته تراز این دریاچه یکهزار و 270 متر و 64 سانتیمتر بود که این رقم با بارش های مناسب هفته های اخیر و سرازیر شدن آب سدهای اقماری افزایش یافته است.

جدیدترین مطالب

در مدت مشابه سال گذشته تراز این دریاچه یکهزار و 270 متر و 64 سانتیمتر بود که این رقم با بارش های مناسب هفته های اخیر و سرازیر شدن آب سدهای اقماری افزایش یافته است.

جدیدترین مطالب - تراز دریاچه ارومیه مثبت شد

در مدت مشابه سال گذشته تراز این دریاچه یکهزار و 270 متر و 64 سانتیمتر بود که این رقم با بارش های مناسب هفته های اخیر و سرازیر شدن آب سدهای اقماری افزایش یافته است.

جدیدترین مطالب - تراز دریاچه ارومیه مثبت شد

در مدت مشابه سال گذشته تراز این دریاچه یکهزار و 270 متر و 64 سانتیمتر بود که این رقم با بارش های مناسب هفته های اخیر و سرازیر شدن آب سدهای اقماری افزایش یافته است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - تراز دریاچه ارومیه مثبت شد

در مدت مشابه سال گذشته تراز این دریاچه یکهزار و 270 متر و 64 سانتیمتر بود که این رقم با بارش های مناسب هفته های اخیر و سرازیر شدن آب سدهای اقماری افزایش یافته است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/323103/��������-������������-������������-��������-����/