جدیدترین مطالب - مشکل فقر و بیکاری با پول پاشی حل نمی‌شود

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رفع فقر نیاز به برنامه 20 ساله دارد؛ فقر با پاشیدن پول حل نمی شود، همانطور که بیکاری با پاشیدن پول حل نمی شود

جدیدترین مطالب

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رفع فقر نیاز به برنامه 20 ساله دارد؛ فقر با پاشیدن پول حل نمی شود، همانطور که بیکاری با پاشیدن پول حل نمی شود

جدیدترین مطالب - مشکل فقر و بیکاری با پول پاشی حل نمی‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رفع فقر نیاز به برنامه 20 ساله دارد؛ فقر با پاشیدن پول حل نمی شود، همانطور که بیکاری با پاشیدن پول حل نمی شود

جدیدترین مطالب - مشکل فقر و بیکاری با پول پاشی حل نمی‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رفع فقر نیاز به برنامه 20 ساله دارد؛ فقر با پاشیدن پول حل نمی شود، همانطور که بیکاری با پاشیدن پول حل نمی شود

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - مشکل فقر و بیکاری با پول پاشی حل نمی‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رفع فقر نیاز به برنامه 20 ساله دارد؛ فقر با پاشیدن پول حل نمی شود، همانطور که بیکاری با پاشیدن پول حل نمی شود

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326233/مشکل-فقر-و-بیکاری-با-پول-پاشی-حل-نمی‌شود/