جدیدترین مطالب - ارتش خواستار حذف اسلام از میانمار است

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

وقار الدین، رئیس اتحادیه آراکانِ روهینگیا در سمینار «بحران روهینگیا در آراکان» که در شهر «قونیه» ترکیه برگزار شد، تصریح کرد که ارتش میانمار خواستار حذف اسلام از این کشور است.

جدیدترین مطالب

وقار الدین، رئیس اتحادیه آراکانِ روهینگیا در سمینار «بحران روهینگیا در آراکان» که در شهر «قونیه» ترکیه برگزار شد، تصریح کرد که ارتش میانمار خواستار حذف اسلام از این کشور است.

جدیدترین مطالب - ارتش خواستار حذف اسلام از میانمار است

وقار الدین، رئیس اتحادیه آراکانِ روهینگیا در سمینار «بحران روهینگیا در آراکان» که در شهر «قونیه» ترکیه برگزار شد، تصریح کرد که ارتش میانمار خواستار حذف اسلام از این کشور است.

جدیدترین مطالب - ارتش خواستار حذف اسلام از میانمار است

وقار الدین، رئیس اتحادیه آراکانِ روهینگیا در سمینار «بحران روهینگیا در آراکان» که در شهر «قونیه» ترکیه برگزار شد، تصریح کرد که ارتش میانمار خواستار حذف اسلام از این کشور است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - ارتش خواستار حذف اسلام از میانمار است

وقار الدین، رئیس اتحادیه آراکانِ روهینگیا در سمینار «بحران روهینگیا در آراکان» که در شهر «قونیه» ترکیه برگزار شد، تصریح کرد که ارتش میانمار خواستار حذف اسلام از این کشور است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326459/ارتش-خواستار-حذف-اسلام-از-میانمار-است/