جدیدترین مطالب - لغو کنسرت کیوان‌ساکت از سوی دادستانی‌مشهد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

کیوان ساکت، آهنگ‌ساز و نوازنده سنتی ایرانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که بنا به دستور دادستانی مشهد کنسرت او که قرار بود روز ۲۳ اسفند برگزار شود، لغو شده است.

جدیدترین مطالب

کیوان ساکت، آهنگ‌ساز و نوازنده سنتی ایرانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که بنا به دستور دادستانی مشهد کنسرت او که قرار بود روز ۲۳ اسفند برگزار شود، لغو شده است.

جدیدترین مطالب - لغو کنسرت کیوان‌ساکت از سوی دادستانی‌مشهد

کیوان ساکت، آهنگ‌ساز و نوازنده سنتی ایرانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که بنا به دستور دادستانی مشهد کنسرت او که قرار بود روز ۲۳ اسفند برگزار شود، لغو شده است.

جدیدترین مطالب - لغو کنسرت کیوان‌ساکت از سوی دادستانی‌مشهد

کیوان ساکت، آهنگ‌ساز و نوازنده سنتی ایرانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که بنا به دستور دادستانی مشهد کنسرت او که قرار بود روز ۲۳ اسفند برگزار شود، لغو شده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - لغو کنسرت کیوان‌ساکت از سوی دادستانی‌مشهد

کیوان ساکت، آهنگ‌ساز و نوازنده سنتی ایرانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که بنا به دستور دادستانی مشهد کنسرت او که قرار بود روز ۲۳ اسفند برگزار شود، لغو شده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326642/لغو-کنسرت-کیوان‌ساکت-از-سوی-دادستانی‌مشهد/