جدیدترین مطالب - احتمال تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

«سایمون کاونی» وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد که امروز در نشست وزرای خارجه اروپایی هیچ تصمیمی در زمینه تحریم‌های ایران گرفته نشد.

جدیدترین مطالب

«سایمون کاونی» وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد که امروز در نشست وزرای خارجه اروپایی هیچ تصمیمی در زمینه تحریم‌های ایران گرفته نشد.

جدیدترین مطالب - احتمال تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا

«سایمون کاونی» وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد که امروز در نشست وزرای خارجه اروپایی هیچ تصمیمی در زمینه تحریم‌های ایران گرفته نشد.

جدیدترین مطالب - احتمال تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا

«سایمون کاونی» وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد که امروز در نشست وزرای خارجه اروپایی هیچ تصمیمی در زمینه تحریم‌های ایران گرفته نشد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - احتمال تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا

«سایمون کاونی» وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد که امروز در نشست وزرای خارجه اروپایی هیچ تصمیمی در زمینه تحریم‌های ایران گرفته نشد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/395583/احتمال-تحریم-ایران-از-سوی-اتحادیه-اروپا/site/19