جدیدترین مطالب - تصاویر مراسم چهلم «لوون هفتوان»

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

«هفتوان» در ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ در صحنهٔ فیلم‌برداری مجموعهٔ تلویزیونی عروس تاریکی دچار سکتهٔ قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان مدرس بر اثر ایست قلبی در سن ۵۱ سالگی درگذشت.

اودر گورستان ارامنه تهران به خاک سپرده شد.

جدیدترین مطالب

«هفتوان» در ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ در صحنهٔ فیلم‌برداری مجموعهٔ تلویزیونی عروس تاریکی دچار سکتهٔ قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان مدرس بر اثر ایست قلبی در سن ۵۱ سالگی درگذشت.

اودر گورستان ارامنه تهران به خاک سپرده شد.

جدیدترین مطالب - تصاویر مراسم چهلم «لوون هفتوان»

«هفتوان» در ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ در صحنهٔ فیلم‌برداری مجموعهٔ تلویزیونی عروس تاریکی دچار سکتهٔ قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان مدرس بر اثر ایست قلبی در سن ۵۱ سالگی درگذشت.

اودر گورستان ارامنه تهران به خاک سپرده شد.

جدیدترین مطالب - تصاویر مراسم چهلم «لوون هفتوان»

«هفتوان» در ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ در صحنهٔ فیلم‌برداری مجموعهٔ تلویزیونی عروس تاریکی دچار سکتهٔ قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان مدرس بر اثر ایست قلبی در سن ۵۱ سالگی درگذشت.

اودر گورستان ارامنه تهران به خاک سپرده شد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - تصاویر مراسم چهلم «لوون هفتوان»

«هفتوان» در ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ در صحنهٔ فیلم‌برداری مجموعهٔ تلویزیونی عروس تاریکی دچار سکتهٔ قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان مدرس بر اثر ایست قلبی در سن ۵۱ سالگی درگذشت.

اودر گورستان ارامنه تهران به خاک سپرده شد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/405281/������������-����������-��������-����������-��������������/