جدیدترین مطالب - کمیته روابط خارجی به «مایک پمپئو» به عنوان وزیر خارجه آمریکا رای مثبت داد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به انتصاب «مایک پامپئو» به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور رای مثبت دادند.

جدیدترین مطالب

اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به انتصاب «مایک پامپئو» به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور رای مثبت دادند.

جدیدترین مطالب - کمیته روابط خارجی به «مایک پمپئو» به عنوان وزیر خارجه آمریکا رای مثبت داد

اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به انتصاب «مایک پامپئو» به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور رای مثبت دادند.

جدیدترین مطالب - کمیته روابط خارجی به «مایک پمپئو» به عنوان وزیر خارجه آمریکا رای مثبت داد

اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به انتصاب «مایک پامپئو» به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور رای مثبت دادند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - کمیته روابط خارجی به «مایک پمپئو» به عنوان وزیر خارجه آمریکا رای مثبت داد

اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به انتصاب «مایک پامپئو» به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور رای مثبت دادند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/411965/����������-����������-����������-����-����������-������������-����-����������-��������-����������-������������-������-��������/