جدیدترین مطالب - خروج ارز همراه مسافر نصف شد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

جدیدترین مطالب

در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

جدیدترین مطالب - خروج ارز همراه مسافر نصف شد

در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

جدیدترین مطالب - خروج ارز همراه مسافر نصف شد

در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - خروج ارز همراه مسافر نصف شد

در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/453266/خروج-ارز-همراه-مسافر-نصف-شد/