جدیدترین مطالب - ورود سازمان بازرسی شهرداری تهران به موضوع جذب نیرو در یکی از سازمان ها

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

با توجه به انتشار خبر مکاتبه جذب نیرو در یکی از سازمان های شهرداری تهران؛ محمد جواد شیرازی دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد.

جدیدترین مطالب

با توجه به انتشار خبر مکاتبه جذب نیرو در یکی از سازمان های شهرداری تهران؛ محمد جواد شیرازی دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد.

جدیدترین مطالب - ورود سازمان بازرسی شهرداری تهران به موضوع جذب نیرو در یکی از سازمان ها

با توجه به انتشار خبر مکاتبه جذب نیرو در یکی از سازمان های شهرداری تهران؛ محمد جواد شیرازی دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد.

جدیدترین مطالب - ورود سازمان بازرسی شهرداری تهران به موضوع جذب نیرو در یکی از سازمان ها

با توجه به انتشار خبر مکاتبه جذب نیرو در یکی از سازمان های شهرداری تهران؛ محمد جواد شیرازی دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - ورود سازمان بازرسی شهرداری تهران به موضوع جذب نیرو در یکی از سازمان ها

با توجه به انتشار خبر مکاتبه جذب نیرو در یکی از سازمان های شهرداری تهران؛ محمد جواد شیرازی دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/462091/ورود-سازمان-بازرسی-شهرداری-تهران-به-موضوع-جذب-نیرو-در-یکی-از-سازمان-ها/