جدیدترین مطالب - رکورد کارت قرمز در آلمان شکسته شد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان ۲۸ کارت قرمز به بازیکنان داده شد که بیشترین تعداد کارت قرمز در طول تاریخ جام جهانی است.

جدیدترین مطالب

در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان ۲۸ کارت قرمز به بازیکنان داده شد که بیشترین تعداد کارت قرمز در طول تاریخ جام جهانی است.

جدیدترین مطالب - رکورد کارت قرمز در آلمان شکسته شد

در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان ۲۸ کارت قرمز به بازیکنان داده شد که بیشترین تعداد کارت قرمز در طول تاریخ جام جهانی است.

جدیدترین مطالب - رکورد کارت قرمز در آلمان شکسته شد

در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان ۲۸ کارت قرمز به بازیکنان داده شد که بیشترین تعداد کارت قرمز در طول تاریخ جام جهانی است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - رکورد کارت قرمز در آلمان شکسته شد

در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان ۲۸ کارت قرمز به بازیکنان داده شد که بیشترین تعداد کارت قرمز در طول تاریخ جام جهانی است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/462311/رکورد-کارت-قرمز-در-آلمان-شکسته-شد/