جدیدترین مطالب - خشم ممتد کی‌روش:شما خبرنگاران تا امروز کجا بودید؟!

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

آیا شما فکر می کنید چون ما چند لژیونر داریم، نیاز به آماده سازی نداریم؟ این نقطه نظر من نیست و شما نمی توانید من را مجبور کنید که نظرم را عوض کنم.

جدیدترین مطالب

آیا شما فکر می کنید چون ما چند لژیونر داریم، نیاز به آماده سازی نداریم؟ این نقطه نظر من نیست و شما نمی توانید من را مجبور کنید که نظرم را عوض کنم.

جدیدترین مطالب - خشم ممتد کی‌روش:شما خبرنگاران تا امروز کجا بودید؟!

آیا شما فکر می کنید چون ما چند لژیونر داریم، نیاز به آماده سازی نداریم؟ این نقطه نظر من نیست و شما نمی توانید من را مجبور کنید که نظرم را عوض کنم.

جدیدترین مطالب - خشم ممتد کی‌روش:شما خبرنگاران تا امروز کجا بودید؟!

آیا شما فکر می کنید چون ما چند لژیونر داریم، نیاز به آماده سازی نداریم؟ این نقطه نظر من نیست و شما نمی توانید من را مجبور کنید که نظرم را عوض کنم.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - خشم ممتد کی‌روش:شما خبرنگاران تا امروز کجا بودید؟!

آیا شما فکر می کنید چون ما چند لژیونر داریم، نیاز به آماده سازی نداریم؟ این نقطه نظر من نیست و شما نمی توانید من را مجبور کنید که نظرم را عوض کنم.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/465629/خشم-ممتد-کی‌روششما-خبرنگاران-تا-امروز-کجا-بودید؟/