جدیدترین مطالب - احتمال افزایش نیروهای انگلیسی در افغانستان

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد، دولت انگلیس در نظر دارد شمار بیشتری نیرو به افغانستان بفرستد.

جدیدترین مطالب

شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد، دولت انگلیس در نظر دارد شمار بیشتری نیرو به افغانستان بفرستد.

جدیدترین مطالب - احتمال افزایش نیروهای انگلیسی در افغانستان

شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد، دولت انگلیس در نظر دارد شمار بیشتری نیرو به افغانستان بفرستد.

جدیدترین مطالب - احتمال افزایش نیروهای انگلیسی در افغانستان

شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد، دولت انگلیس در نظر دارد شمار بیشتری نیرو به افغانستان بفرستد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - احتمال افزایش نیروهای انگلیسی در افغانستان

شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد، دولت انگلیس در نظر دارد شمار بیشتری نیرو به افغانستان بفرستد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/465636/احتمال-افزایش-نیروهای-انگلیسی-در-افغانستان/