جدیدترین مطالب - شهیدی که کمبود حضورش را جبران کرد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

بهتر است تنها نباشیم.

»

جدیدترین مطالب

اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

بهتر است تنها نباشیم.

»

جدیدترین مطالب - شهیدی که کمبود حضورش را جبران کرد

اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

بهتر است تنها نباشیم.

»

جدیدترین مطالب - شهیدی که کمبود حضورش را جبران کرد

اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

بهتر است تنها نباشیم.

»

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - شهیدی که کمبود حضورش را جبران کرد

اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

بهتر است تنها نباشیم.

»

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/477122/����������-����-����������-����������-����-����������-������/