جدیدترین مطالب - یک سال حبس برای مردی به خاطر حیوان آزاری

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

یک مرد اهل جمهوری چک پس از اینکه از سوی دادگاه شهر پراگ به دلیل آزار و اذیت حیوانات مجرم شناخته شد به یک سال زندان محکوم شده است.

جدیدترین مطالب

یک مرد اهل جمهوری چک پس از اینکه از سوی دادگاه شهر پراگ به دلیل آزار و اذیت حیوانات مجرم شناخته شد به یک سال زندان محکوم شده است.

جدیدترین مطالب - یک سال حبس برای مردی به خاطر حیوان آزاری

یک مرد اهل جمهوری چک پس از اینکه از سوی دادگاه شهر پراگ به دلیل آزار و اذیت حیوانات مجرم شناخته شد به یک سال زندان محکوم شده است.

جدیدترین مطالب - یک سال حبس برای مردی به خاطر حیوان آزاری

یک مرد اهل جمهوری چک پس از اینکه از سوی دادگاه شهر پراگ به دلیل آزار و اذیت حیوانات مجرم شناخته شد به یک سال زندان محکوم شده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - یک سال حبس برای مردی به خاطر حیوان آزاری

یک مرد اهل جمهوری چک پس از اینکه از سوی دادگاه شهر پراگ به دلیل آزار و اذیت حیوانات مجرم شناخته شد به یک سال زندان محکوم شده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/485330/����-������-������-��������-��������-����-��������-����������-����������/