جدیدترین مطالب - کاخ سفید: سیاست ما در قبال ونزوئلا تغییر نمی‌کند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

اگرچه کاخ سفید از دولت ونزوئلا به خاطر آزادی یکی از شهروندان آمریکایی محبوس در این کشور تشکر کرد اما تاکید دارد که سیاست آمریکا نسبت به دولت کاراکاس تغییر نمی‌کند.

جدیدترین مطالب

اگرچه کاخ سفید از دولت ونزوئلا به خاطر آزادی یکی از شهروندان آمریکایی محبوس در این کشور تشکر کرد اما تاکید دارد که سیاست آمریکا نسبت به دولت کاراکاس تغییر نمی‌کند.

جدیدترین مطالب - کاخ سفید: سیاست ما در قبال ونزوئلا تغییر نمی‌کند

اگرچه کاخ سفید از دولت ونزوئلا به خاطر آزادی یکی از شهروندان آمریکایی محبوس در این کشور تشکر کرد اما تاکید دارد که سیاست آمریکا نسبت به دولت کاراکاس تغییر نمی‌کند.

جدیدترین مطالب - کاخ سفید: سیاست ما در قبال ونزوئلا تغییر نمی‌کند

اگرچه کاخ سفید از دولت ونزوئلا به خاطر آزادی یکی از شهروندان آمریکایی محبوس در این کشور تشکر کرد اما تاکید دارد که سیاست آمریکا نسبت به دولت کاراکاس تغییر نمی‌کند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - کاخ سفید: سیاست ما در قبال ونزوئلا تغییر نمی‌کند

اگرچه کاخ سفید از دولت ونزوئلا به خاطر آزادی یکی از شهروندان آمریکایی محبوس در این کشور تشکر کرد اما تاکید دارد که سیاست آمریکا نسبت به دولت کاراکاس تغییر نمی‌کند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/487592/������-��������-����������-����-����-��������-��������������-����������-���������������/