جدیدترین مطالب - معلولین نیازی به ترحم ندارند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

سوم دسامبر (مصادف با 12 آذر 1388) روز جهانی معلولان نامگذاری شده است.

اعلام این روز از سوی سازمان ملل متحد، برای جل

جدیدترین مطالب

سوم دسامبر (مصادف با 12 آذر 1388) روز جهانی معلولان نامگذاری شده است.

اعلام این روز از سوی سازمان ملل متحد، برای جل

جدیدترین مطالب - معلولین نیازی به ترحم ندارند

سوم دسامبر (مصادف با 12 آذر 1388) روز جهانی معلولان نامگذاری شده است.

اعلام این روز از سوی سازمان ملل متحد، برای جل

جدیدترین مطالب - معلولین نیازی به ترحم ندارند

سوم دسامبر (مصادف با 12 آذر 1388) روز جهانی معلولان نامگذاری شده است.

اعلام این روز از سوی سازمان ملل متحد، برای جل

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - معلولین نیازی به ترحم ندارند

سوم دسامبر (مصادف با 12 آذر 1388) روز جهانی معلولان نامگذاری شده است.

اعلام این روز از سوی سازمان ملل متحد، برای جل

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/509654/��������������-����������-����-��������-������������/