جدیدترین مطالب - اتفاق عجیب در کتابفروشی‌های میدان انقلاب

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

دستم می‌رود روی کتاب و برش می‌دارم، روی برچسب قیمت برچسب دیگری چسبانده شده و روی آن نوشته شده بود ۳۵ هزار تومان.

کتاب بعدی را برمی‌دارم و آن هم همین‌طور، با برچسب قیمت جدید ۴۰ هزار تومانی روی پیشخوان قرار گرفته است.

جدیدترین مطالب

دستم می‌رود روی کتاب و برش می‌دارم، روی برچسب قیمت برچسب دیگری چسبانده شده و روی آن نوشته شده بود ۳۵ هزار تومان.

کتاب بعدی را برمی‌دارم و آن هم همین‌طور، با برچسب قیمت جدید ۴۰ هزار تومانی روی پیشخوان قرار گرفته است.

جدیدترین مطالب - اتفاق عجیب در کتابفروشی‌های میدان انقلاب

دستم می‌رود روی کتاب و برش می‌دارم، روی برچسب قیمت برچسب دیگری چسبانده شده و روی آن نوشته شده بود ۳۵ هزار تومان.

کتاب بعدی را برمی‌دارم و آن هم همین‌طور، با برچسب قیمت جدید ۴۰ هزار تومانی روی پیشخوان قرار گرفته است.

جدیدترین مطالب - اتفاق عجیب در کتابفروشی‌های میدان انقلاب

دستم می‌رود روی کتاب و برش می‌دارم، روی برچسب قیمت برچسب دیگری چسبانده شده و روی آن نوشته شده بود ۳۵ هزار تومان.

کتاب بعدی را برمی‌دارم و آن هم همین‌طور، با برچسب قیمت جدید ۴۰ هزار تومانی روی پیشخوان قرار گرفته است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - اتفاق عجیب در کتابفروشی‌های میدان انقلاب

دستم می‌رود روی کتاب و برش می‌دارم، روی برچسب قیمت برچسب دیگری چسبانده شده و روی آن نوشته شده بود ۳۵ هزار تومان.

کتاب بعدی را برمی‌دارم و آن هم همین‌طور، با برچسب قیمت جدید ۴۰ هزار تومانی روی پیشخوان قرار گرفته است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/535865/����������-��������-����-���������������������������-����������-������������/