جدیدترین مطالب - رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

جدیدترین مطالب

در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

جدیدترین مطالب - رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

جدیدترین مطالب - رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/576373/رشد-۵۸-درصدی-بدهی-بانک‌های-غیردولتی-به-بانک-مرکزی/