جدیدترین مطالب - احضار شبانه سفرای هلند و دانمارک و کاردار انگلیس

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه خبر داد.

جدیدترین مطالب

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه خبر داد.

جدیدترین مطالب - احضار شبانه سفرای هلند و دانمارک و کاردار انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه خبر داد.

جدیدترین مطالب - احضار شبانه سفرای هلند و دانمارک و کاردار انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه خبر داد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - احضار شبانه سفرای هلند و دانمارک و کاردار انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر امشب به وزارت امور خارجه خبر داد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/677213/����������-����������-����������-��������-��-��������������-��-������������-������������/