جدیدترین مطالب - واکنش روحانی به ادعای یک مقام آمریکایی درمورد حمله تروریستی اهواز

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای یک مقام آمریکایی در مورد نقش دولت ایران در حمله تروریستی اخیر در اهواز، به ماجرای تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا اشاره کرد.

جدیدترین مطالب

رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای یک مقام آمریکایی در مورد نقش دولت ایران در حمله تروریستی اخیر در اهواز، به ماجرای تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا اشاره کرد.

جدیدترین مطالب - واکنش روحانی به ادعای یک مقام آمریکایی درمورد حمله تروریستی اهواز

رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای یک مقام آمریکایی در مورد نقش دولت ایران در حمله تروریستی اخیر در اهواز، به ماجرای تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا اشاره کرد.

جدیدترین مطالب - واکنش روحانی به ادعای یک مقام آمریکایی درمورد حمله تروریستی اهواز

رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای یک مقام آمریکایی در مورد نقش دولت ایران در حمله تروریستی اخیر در اهواز، به ماجرای تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا اشاره کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - واکنش روحانی به ادعای یک مقام آمریکایی درمورد حمله تروریستی اهواز

رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای یک مقام آمریکایی در مورد نقش دولت ایران در حمله تروریستی اخیر در اهواز، به ماجرای تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا اشاره کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/680974/����������-������������-����-����������-����-��������-����������������-������������-��������-����������������-����������/