جدیدترین مطالب - پذیرفته نشدن عجیب گل رئال توسط ویدئو چک!

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

در حالی که ابتدا گل کاسمیرو توسط داور درست پذیرفته شد،بعد از چک کردن صحنه توسط داور آن را رد کرد و آفساید اعلام کرد!

جدیدترین مطالب

در حالی که ابتدا گل کاسمیرو توسط داور درست پذیرفته شد،بعد از چک کردن صحنه توسط داور آن را رد کرد و آفساید اعلام کرد!

جدیدترین مطالب - پذیرفته نشدن عجیب گل رئال توسط ویدئو چک!

در حالی که ابتدا گل کاسمیرو توسط داور درست پذیرفته شد،بعد از چک کردن صحنه توسط داور آن را رد کرد و آفساید اعلام کرد!

جدیدترین مطالب - پذیرفته نشدن عجیب گل رئال توسط ویدئو چک!

در حالی که ابتدا گل کاسمیرو توسط داور درست پذیرفته شد،بعد از چک کردن صحنه توسط داور آن را رد کرد و آفساید اعلام کرد!

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - پذیرفته نشدن عجیب گل رئال توسط ویدئو چک!

در حالی که ابتدا گل کاسمیرو توسط داور درست پذیرفته شد،بعد از چک کردن صحنه توسط داور آن را رد کرد و آفساید اعلام کرد!

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/69132/پذیرفته-نشدن-عجیب-گل-رئال-توسط-ویدئو-چک/