جدیدترین مطالب - آمار عجیب از تعداد قوانین ایران و مقایسه با فرانسه

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی گفت: متاسفانه در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم و امیدوارم با ارتباط بین کمیسیون پارلمانی کانون وکلا و کمیسیون قضایی مجلس این موارد برطرف شود.

جدیدترین مطالب

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی گفت: متاسفانه در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم و امیدوارم با ارتباط بین کمیسیون پارلمانی کانون وکلا و کمیسیون قضایی مجلس این موارد برطرف شود.

جدیدترین مطالب - آمار عجیب از تعداد قوانین ایران و مقایسه با فرانسه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی گفت: متاسفانه در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم و امیدوارم با ارتباط بین کمیسیون پارلمانی کانون وکلا و کمیسیون قضایی مجلس این موارد برطرف شود.

جدیدترین مطالب - آمار عجیب از تعداد قوانین ایران و مقایسه با فرانسه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی گفت: متاسفانه در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم و امیدوارم با ارتباط بین کمیسیون پارلمانی کانون وکلا و کمیسیون قضایی مجلس این موارد برطرف شود.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - آمار عجیب از تعداد قوانین ایران و مقایسه با فرانسه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای‌اسلامی گفت: متاسفانه در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم و امیدوارم با ارتباط بین کمیسیون پارلمانی کانون وکلا و کمیسیون قضایی مجلس این موارد برطرف شود.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/707077/آمار-عجیب-از-تعداد-قوانین-ایران-و-مقایسه-با-فرانسه/