جدیدترین مطالب - روسیه به اسرائیل: دست از دیپلماسی بلندگو بردارید

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگویی، موضع مسکو را درباره مسائل منطقه و به‌ ویژه ادعاهای اسرائیل در خصوص ایران تشریح کرد.

جدیدترین مطالب

معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگویی، موضع مسکو را درباره مسائل منطقه و به‌ ویژه ادعاهای اسرائیل در خصوص ایران تشریح کرد.

جدیدترین مطالب - روسیه به اسرائیل: دست از دیپلماسی بلندگو بردارید

معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگویی، موضع مسکو را درباره مسائل منطقه و به‌ ویژه ادعاهای اسرائیل در خصوص ایران تشریح کرد.

جدیدترین مطالب - روسیه به اسرائیل: دست از دیپلماسی بلندگو بردارید

معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگویی، موضع مسکو را درباره مسائل منطقه و به‌ ویژه ادعاهای اسرائیل در خصوص ایران تشریح کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - روسیه به اسرائیل: دست از دیپلماسی بلندگو بردارید

معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگویی، موضع مسکو را درباره مسائل منطقه و به‌ ویژه ادعاهای اسرائیل در خصوص ایران تشریح کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/707079/روسیه-به-اسرائیل-دست-از-دیپلماسی-بلندگو-بردارید/