جدیدترین مطالب - کروبی می‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؟

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

مهدی کروبی که از سال ۸۹ به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد.

جدیدترین مطالب

مهدی کروبی که از سال ۸۹ به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد.

جدیدترین مطالب - کروبی می‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؟

مهدی کروبی که از سال ۸۹ به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد.

جدیدترین مطالب - کروبی می‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؟

مهدی کروبی که از سال ۸۹ به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - کروبی می‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؟

مهدی کروبی که از سال ۸۹ به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/707373/کروبی-می‌تواند-دبیرکل-یک-حزب-درون-نظام-باشد؟/