جدیدترین مطالب - کشف سکه‌های ۱۲۰۰ ساله در ایلام!

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

اخیرا اشیای تاریخی به قدمت یک هزار و ۲۰۰ سال در پی کاوش های پژوهشی و باستان شناسی از روستای تاریخی سرابکلان اایلام کشف شده است.

این اشیا شامل ۹۴ سکه نقره و یک کوزه سفالی است.

جدیدترین مطالب

اخیرا اشیای تاریخی به قدمت یک هزار و ۲۰۰ سال در پی کاوش های پژوهشی و باستان شناسی از روستای تاریخی سرابکلان اایلام کشف شده است.

این اشیا شامل ۹۴ سکه نقره و یک کوزه سفالی است.

جدیدترین مطالب - کشف سکه‌های ۱۲۰۰ ساله در ایلام!

اخیرا اشیای تاریخی به قدمت یک هزار و ۲۰۰ سال در پی کاوش های پژوهشی و باستان شناسی از روستای تاریخی سرابکلان اایلام کشف شده است.

این اشیا شامل ۹۴ سکه نقره و یک کوزه سفالی است.

جدیدترین مطالب - کشف سکه‌های ۱۲۰۰ ساله در ایلام!

اخیرا اشیای تاریخی به قدمت یک هزار و ۲۰۰ سال در پی کاوش های پژوهشی و باستان شناسی از روستای تاریخی سرابکلان اایلام کشف شده است.

این اشیا شامل ۹۴ سکه نقره و یک کوزه سفالی است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - کشف سکه‌های ۱۲۰۰ ساله در ایلام!

اخیرا اشیای تاریخی به قدمت یک هزار و ۲۰۰ سال در پی کاوش های پژوهشی و باستان شناسی از روستای تاریخی سرابکلان اایلام کشف شده است.

این اشیا شامل ۹۴ سکه نقره و یک کوزه سفالی است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/707389/کشف-سکه‌های-۱۲۰۰-ساله-در-ایلام/