جدیدترین مطالب - واعظی: معتدل‌ها را دعوت می‌کنیم

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور گفت: دولت هر طرز تفکری که مشی اعتدالی داشته باشد، از خود و همکار خود می‌داند و با آن مشورت می‌کند.

جدیدترین مطالب

رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور گفت: دولت هر طرز تفکری که مشی اعتدالی داشته باشد، از خود و همکار خود می‌داند و با آن مشورت می‌کند.

جدیدترین مطالب - واعظی: معتدل‌ها را دعوت می‌کنیم

رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور گفت: دولت هر طرز تفکری که مشی اعتدالی داشته باشد، از خود و همکار خود می‌داند و با آن مشورت می‌کند.

جدیدترین مطالب - واعظی: معتدل‌ها را دعوت می‌کنیم

رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور گفت: دولت هر طرز تفکری که مشی اعتدالی داشته باشد، از خود و همکار خود می‌داند و با آن مشورت می‌کند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - واعظی: معتدل‌ها را دعوت می‌کنیم

رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور گفت: دولت هر طرز تفکری که مشی اعتدالی داشته باشد، از خود و همکار خود می‌داند و با آن مشورت می‌کند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/707393/واعظی-معتدل‌ها-را-دعوت-می‌کنیم/